Polityka prywatności

Chronimy Twoje dane!

§ 1
Zasady ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych – Usługodawcę, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: https://cukiernianowaczynski.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Nowaczyński prowadzący działalność gospodarczą pod KRZYSZTOF NOWACZYŃSKI, ul. Lipowa 35, 64-100 Leszno, NIP: 6972342346, REGON: 368845293
 3. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: telefon: 65 520 84 65, adres email: biuro@cukiernianowaczynski.pl

§ 2
Podstawowe pojęcia

 1. DANE OSOBOWE – informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług Usługodawcy.
 2. NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadniona modyfikacja lub zniszczenie danych osobowych.
 3. PAŃSTWO TRZECIE – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, wykonywane w systemach informatycznych.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. SERWIS INTERNETOWY – strona internetowa https://cukiernianowaczynski.pl
 7. USŁUGODAWCA – Administrator Danych Osobowych świadczący usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu serwisu internetowego
 8. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna reprezentująca osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i korzystająca z usług Usługodawcy w związku ze świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu Internetowego.

§ 3
Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych,
cele oraz podstawa prawna

 1. Dane Osobowe zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z RODO i Usługodawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
   1. składania zamówienia w Serwisie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży, o świadczenie usług lub o dzieło. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, które polegają na wysyłaniu ofert handlowych i promocyjnych przez Usługodawcę. Podstawa prawna: zgoda  osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   3. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 3. W przypadku składania zamówień, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, skorzystania z usługi formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:
   1. imię i nazwisko (obligatoryjnie)
   2. adres e-mail (obligatoryjnie)
   3. telefon (obligatoryjnie)
   4. nazwę firmy (fakultatywnie)
 4. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe dane w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5.  Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest również wykorzystywany przez Usługodawcę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
  programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie internetowym. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także dane dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa nie są gromadzone przez Usługodawcę. Jeżeli Użytkownik w toku realizacji usług przekaże tego typu informacje jest zobowiązany do jednoczesnego wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usługi, a gdy dane dotyczą osoby trzeciej powinien przekazać dane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której one dotyczą.
 8. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkowników w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczeni, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, o świadczenie usług, o dzieło czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 4
Udostępnianie, powierzanie danych oraz okres ich przechowywania

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Usługodawca przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Usługodawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
 2. Podmiotami przetwarzającymi są dostawcy Usługodawcy, w tym m.in. świadczący usługę hostingu, usługi księgowe.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
   1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę do czasu istnienia celu, w jakim zostały pozyskane, jednakże nie dłużej niż do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Usługodawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
   2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Niezależnie od powyższego, dane zawarte w dokumentacji księgowej będą przetwarzane przez 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym została zrealizowana umowa, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, na jego adres e-mail Usługodawca będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 6. W przypadku skierowania żądania Usługodawca udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5
Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Usługodawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Usługodawcę produkty do indywidualnych preferencji
  i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość  opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Usługodawca informuje Użytkownika, że stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.
 3. W Serwisie internetowym stosowane są następujące pliki cookies: __utmb, __utmz, __utmc, __utmt, __utma. Są stosowane w celu liczenia liczby odwiedzin strony oraz źródeł nasilenia ruchu na stronie, tak aby Usługodawca mógł zmierzyć oraz poprawić wydajność Serwisu Internetowego, wykorzystując usługi dostarczane przez Google Analytics.
 4. Serwis internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6
Prawa użytkowników

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Usługodawcy.
   2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
   3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Usługodawca świadczy jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Usługodawca przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Usługodawcy, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
   2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
   3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna art. 17 RODO
   1. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    2. Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
    3. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. Dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Usługodawca podlega;
    6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody Usługodawca może zachować pewne dane osobowe, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży, usług lub o dzieło.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Usługodawca nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
    1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Usługodawca ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;
    2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
    3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
    2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO:
   1. Użytkownik ma prawo do żądania od Usługodawcy niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 1 ust. 3 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
   1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   2. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Usługodawca spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Usługodawca nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7
Sposób przetwarzania Danych Osobowych

 1. Usługodawca zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca będzie podejmował decyzje co do danych osobowych w trybie zautomatyzowanym, w tym będzie dokonywał profilowania w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Decyzje będą podejmowane automatycznie na podstawie przewidywania przez program gotowości bądź potencjalnej potrzeby skorzystania z usług Usługodawcy. Konsekwencją podejmowania decyzji w trybie zautomatyzowanym będzie ewentualne nawiązanie kontaktu e-mailowego w celu przedstawienia ofert promocyjnych lub handlowych Usługodawcy.
 4. Usługodawca może przekazywać Dane Osobowe do Państwa Trzeciego jedynie w przypadkach określonych w Rozdziale V RODO i w celach, w jakich zostały dane udostępnione.
 5. Usługodawca informuje o możliwości uzyskania kopii danych przekazanych do Państwa Trzeciego lub informacji o miejscu udostępnienia danych.

napisz do nas

cukiernia nowaczyński

Cukiernia Nowaczyński

ul. Lipowa 35

ul. Ewarysta Estkowskiego 5

(Targowisko Holenderska)

64-100 Leszno

 

biuro@cukiernianowaczynski.pl

© 2021 Cukiernia Nowaczyński| All rights reserved

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Więcej informacji >>

Projekt i wdrożenie